Gửi yêu cầu

Vui lòng cung cấp tài khoản huobi của bạn và mô tả chi tiết về câu hỏi. Bạn sẽ được trả lời trong 24 giờ. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn!

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây